#Nygårdsparken

Nygårdsparken er samme utgangspunkt som Plata i Oslo- Det har lenge vært store rusansamlinger og hyppig trafikk der, knyttet til både bruk og salg. Bergen skal nå altså snuble i den samme fella som bryådet i Oslo i mange år har fått kraftig kritikk for- Nygårdsparken skal stenges for narkomane. Det vil si i praksis at det vil bli mer synlig politi i parken, og at det vil bli satt opp gjerder og at man vil bli bortvist og kanskje bøtelagt på bakgrunn av hvordan du ser ut. Når politiet stengte Plata og aggressivt bortviste og skrev bøter opp og ned fra 2 til 10 tusen, da spredte rusmiljøet seg vekselvis oppover og nedover Karl Johan, til Oslo S, og rundt om kring alle andre steder i byen. Det er fortsatt mange tragiske åpne russcener i byen, dessverre ser vi at de som har blitt satt til å ta seg av dette, nemlig politi ikke er kompenente på området. Stoffbrukere kan ikke jages bort fra gaten, de må hjelpes. Dette er umenneskelig.

Politisk Ungdom

En oversikt over hva ungdomspartiene mener på rusfeltet:

Unge Høyre 

"Alle har rett til å bestemme over eget liv, og den retten opphører ikke selv om du tar noen dårlige valg - så lenge du ikke skader andre. Det er likevel viktig at vi tar noen valg angående hvordan vi best kan ta vare på de som trenger hjelp. Unge Høyre mener ikke at narkotika skal legaliseres, men at bruken av narkotiske stoffer som medisin bør evalueres og utvides. Vi mener at narkomani er en sykdom, og at narkomane dermed har krav på behandling. Derfor vil Unge Høyre styrke behandlingstilbudet og opprettholde private tilbud som hjelper narkomane med gode resultater." Videre har Hordaland Unge Høyre sagt ja til legalisering av cannabis og lettere stoffer, og nybakt stortingsrepresentant Erik Skutle sa i debatt at han til tross for at moderpartiet sier nei, er han for heroin på resept til de mest trengende. Unge Høyre har også sagt klart i fra om at de ikke vil ha razzia på skoler.

Unge Venstre 

"Unge Venstre er glad for forslagene fra Global Commision on Drug Policy, som ble levert i dag. Vi mener at Cannabis og andre lette narkotiske stoffer skal reguleres og legaliseres, mens besittelse av brukerdoser av alle stoffer skal avkriminaliseres. Dagens regime er fullstendig mislykket. Fokuset må alltid være på skadereduksjon, ikke straff. Det er galt at staten straffer noen for å skade sin egen kropp, noe også Straffelovskommisjonen i 2001 påpekte, sier Haakon Riekeles, 1. nestleder i Unge Venstre" De er for heroin på resept.

Sosialistisk Ungdom

"Rusproblemer kan ikke ses isolert. De som lider av rusavhengighet, er avhengig av et helsevesen som har ressurser til å ta hele deres livsløp til vurdering for å kunne gi dem den hjelpen de trenger. Satsning på et bedre og bredere psykisk helsevern for barn- og unge er avgjørende i det preventive arbeidet, ettersom vi vet psykiske lidelser og rusproblemer går hånd i hånd. Det er for mange barn som går alt for lenge uten diagnose, og selvmedisinering ved rus blir ofte deres alternativ. I dag er det også slik at mennesker som støtes ut og ikke fanges opp av helsevesenet lettere blir rekruttert til miljøene der rusmidler er tilgjengelige." SU legger vekt på at skolepolitikk også spiller inn på dette feltet, og med det ønsker de flere lærere og bedre gratis helsetilbud i skolen.

Kristelig Folkepartis Ungdom

"I ruspolitikken er KrFU opptatt av dem som rammes av misbruk. Vårt fokus vil alltid være på hvordan man kan forhindre at mennesker utvikler rusavhengighet og hvordan samfunnet på en god måte kan sørge for at enkeltmennesker hjelpes ut av misbruk.

I Norge er 11 000 mennesker sprøytenarkomane. Flere og flere mennesker sliter med rusavhengighet, og stadig yngre mennesker rammes. Tigging har blitt et omfattende og synlig problem, spesielt i hovedstaden. Noe må gjøres. Dette er en uverdig livssituasjon, og KrFU kan ikke akseptere at så mange mennesker lider i verdens beste land.

Det er en fallitterklæring at samfunnet skal legge til rette for bruk av illegale stoffer. KrFU er imot sprøyterom og narkotika på resept. Fokuset og ressursene bør settes inn på tiltak som sørger for at rusmisbrukere skal komme ut av avhengigheten. I tillegg er det viktig at det satses mye på ettervern for de som har blitt rusfrie. Samfunnet må legge bedre til rette for at de som har klart å komme seg ut av misbruket, kan få den hjelpen de trenger for ikke å falle tilbake." Krfu ønsker en mer restriktiv alkoholpolitikk, blant annet med å få øl ut av dagligvarebutikkene og øke avgiftene på alkoholenheter. I programmet deres skriver de at LAR (Legemiddelassistert Rehablitering, altså behandling med abstinensdempende medikamenter som metadon og subutex) bør legges ned.

Senterungdommen

"Senterungdommen ønsker å erstatte dagens praksis med en lignende ordning som Portugal har innført. Straffereaksjoner for salg av narkotika forblir de samme. Det vil være opp til myndighetene å komme fram til et godt skille mellom bruker og selger; i Portugal går grensen ved besittelse av totalt ti brukerdoser. Med dette ønsker vi å sette brukeren i fokus. Det vil si at vi ønsker en human narkotikalovgivning som har til hensikt å rehabilitere og beskytte brukere og misbrukere. Fremstillingen av rusavhengige som kriminelle fører til ytterligere stigmatisering av en av de svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet. Å bøtelegge eller fengsle mennesker med alvorlige avhengighetsproblemer er i beste fall kontraproduktivt, i verste fall dødelig. Dagens system ser på brukeren som en kriminell som må straffes for sine handlinger, og evner ikke å forstå at rusavhengighet er et alvorlig helseproblem som ikke kan kureres med bøter."

Fremskrittspartiets Ungdom

"FpUs landsmøte gikk inn for legalisering av cannabis og andre lettere stoffer som i dag defineres som narkotika. -Det er meningsløst å sette et stoff som fører til mindre skader enn både alkohol og tobakk i samme bås som noen av verdens farligste stoffer. Det blir feil å kriminalisere folk som av eget fritt valg tar seg en joint,  sier sentralstyremedlem Tristan Dupré. -Et edruelig syn på hva myndighetene definerer som narkotika tror jeg vil bidra til at flere vegrer seg fra å prøve de virkelig farlige stoffene. I tillegg vil de som ønsker å bruke cannabis slippe å ta steget inn i et farlig miljø der man lokkes til å prøve stadig farligere stoffer, avslutter Dupré Fpu er også kjendt for å dele moderpartiets mening angående høye avgifter på alkohol.

 

Rød Ungdom

RU starter med å trekke frem at brukermedvirkning er vikitg i narkotikadebatten. De er for heroin på blå resept og henviser til suksessen i Sveits med heroinklinikker. RU har også aksjonert mot skolerazzia i Oslo. "Den rødgrønne regjeringa har ikke gjort noe som helst for å hjelpe de svakeste i samfunnet, men heller fortsatt en gammel og brutal politikk som fører til stadig flere unødvendige dødsfall. Rød Ungdom har mer tro på å hjelpe de narkomane med sprøyterom, heroin på blå resept og avrusningsprogrammer, enn å straffe dem med fengsel og bøter."

 

Arbeiderpartiets Ungdom 

I AUF er det nok veldig delte meninger om alt fra heroinbehandling til behandlingstiltak osv, men det er vanskelig å finne noe om hva partiet har vedtatt å mene offisielt på områdene, dessverre. Gjerne kontakt meg om du har noe stoff jeg ikke har funnet. :-) 

Nå skjer det ting

Endelig er det snart på tide med et nytt brainstorm-møte for å forme organisasjonen Ungdom for human Narkotikapolitikk.

16. juli kl. 17.00 på FHNs kontor (Arbeidersamfunnets Plass 1, i 5. etg) Det er i samme bygning som Sentrum Scene med inngang fra Storgata. Vi fórer dere også med pizza! :-)

Bildet er fra første møte. Hjertelig takk, Amalie, Sarek og Max Simen!

Debatt om forebyggende tiltak på litteraturhuset i Oslo

Actis og Ungdom Mot Narkotika arrangerte en debatt om rus og forebyggende arbeid i Oslo. Simen Eriksen, leder av Akershus Unge Venstre fortalte om hvordan nedkriminaliseringen og behandlingsmetodene i Portugal har hatt suksess. Han hadde gode argumenter og trakk frem The Global Commision of Drug Policy som består av blant annet Kofi Annan, Ethan Nadelmann Thorvald Stoltenberg og flere profilerte, dyktige fagfolk og politikere som kjemper mot Narkotikakrigen.

Ungdom Mot Narkotika tok deretter ordet for å minne om at dette var ikke noen legaliseringsdebatt. Det skulle altså ikke diskuteres noe om å lovliggjøre narkotikabruk.

Hvorfor skal sider av saker sensureres på denne måten? Vi lever i 2013 og det er helt greit å diskutere om narkotikabruk skal være kriminelt eller ansett som sykdom eller måteholdsbruk. Vi har ytringsfrihet.

Det har blitt bevist mang en gang at avkriminalisering av bruk samt legalisering og regulering av rusmidler bare fører til mindre bruk. Altså er begge deler et meget vesentlig moment å diskutere når vi skal snakke om forebygging.

Tenk det å kunne ha cannabis på et trygt utsalgssted hvor man vet hva man kjøper, og hvor man må bevise at man er gammel nok. For motstanderne våre har lett for å se for seg at legaliseringsbeveglsen dreier seg om å "pushe cannabis på ungdom" som Dag Endal fra Actis var rask til å hevde.

Vi ønsker ikke å kaste marihuana etter ungdom fordi vi vil jobbe for legalisering og regulering.

Vi ønsker at profitten i stoffene går enten til legemiddelindsustrien eller til staten i stedet for i klørne på kriminelle. På denne måten kan vi få lettere stoffer som cannabis inn i regulerte former, og bort fra gatehjørnet. I tillegg vil leger kunne råde over de tyngre stoffene som opiater, amfetamin og bare skrive det ut til de som faktisk virkelig trenger det.

Hvis jeg har et rusproblem og jeg da får bøter og krav om urinprøver slengt i fjeset, så gjør har jo ikke det noen forebyggende effekt mot det jeg sliter med! Tvert i mot! Det er ingen tvil om at dette bare vil få mitt uskyldige lille narkotikaproblem til å bli større og flere problemer og utfordringer.

Legalisering betyr ikke at vi ønsker å oppfordre verden til å ruse seg, eller gjøre alt mer tilgjengelig. Saken er jo at alt ER allerede tilgjengelig, og det har det vært siden det ble hipt på 70-tallet. I Oslo er forbudte rusmidler tilgjengelig på omtrent hvert gatehjørne, i Bergen finnes det også ganske preget og utbredt rusmiljø. Resten av Norge er dessverre også langt fra krisefritt.Det vil fortsatt være straffbart å kjøre under påvirkning. Det vil bli mulig å kontrollere at de fleste kundene er over en viss alder, får kjøpt det i en viss åpningstid og at produktet er tryggere med varedeklerasjon.

 

I debatten kom de ikke frem til et éneste så mye som halvkonkret forslag til noe som kan være gode forebyggende tiltak. Det endte med en eneste lang kollektiv tale om at gode oppvekstvilkår og god skole er nøkkelen til sunn, rusfri ungdom.

 

-Line

Til ungdommen

Hei og hopp, kjære venner!

"Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd; troen på livet vårt, menneskets verd".
- Nordahl Grieg, Til ungdommen

Ungdommen får alltid mye hets fra de eldre generasjonene. Vi blir behandlet og sett på med skepsis. Hvor mange ganger har vi ikke hørt gamlingene snakke om hvor mye bedre det var "da de var unge"?

Men du skal ikke alltid høre på hva de voksne har å si. Noen mer kontroversielle sjeler mener at man i blant bør se til ungdommen i diskusjoner som har med politikk og samfunn å gjøre. Vi unge bryter ofte de etablerte samfunnsnormene, og på samme måte som vi selv blir sett på med skepsis, ser vi ofte med skepsis på samfunnet rundt oss. Og vet du hva? Ungdommen er ikke dum. Ja visst har vi mindre erfaring enn de eldre, ja visst er vi ofte naive - men vi unge finner feil ved samfunnet som eldre mennesker overser.

Arild Knutsen, leder for FHN (Foreningen for en Human Narkotikapolitikk), berømmer dagens ungdom. Han sier vi er mer politisk aktive enn før, vi viser engasjement. Og engasjement er nøkkelen til endring i et demokrati. Vi unge har også en plikt. Vi er fremtiden, som man sier, og blant annet politisk engasjement er en fin måte å lære om vårt samfunn på, slik at vi kan forstå hva som foregår rundt oss og bli mer observante og flinkere med kritikk; hva vi kritiserer og hvordan vi kan bruke kritikk på en oppbyggende måte. Gå inn i din tid, skriver Nordahl Grieg. Se og vurder samfunnet rundt deg, og vi deg til strid, kjemp mot urettferdighet, kjemp for fred. Men det er ikke det politiske engasjementet som er det aller viktigste. Det er heller ikke dette som er det viktigste budskapet i Nordahl Griegs Til ungdommen. Det er ingen tilfeldighet at jeg plukket ut nettopp denne strofen fra diktet. For i denne strofen snakker Grieg om troen på menneskets verd.

Dette er meget interessant. Menneskeverdet. I opplysningstida ble tanken om menneskets uendelige verdi introdusert for vesten. Så hva betyr det nå egentlig, at hvert menneske har uendelig verdi? Jo, det betyr at intet menneske kan være mer verdt enn et annet. FHNs politikk har grunnlag i FNs menneskerettighetserklæring. I fortalen til menneskerettighetene står skrevet disse ordene: "Anerkjennelse av menneskets iboende verdighet og av de like og ukrenkelige rettighetene tilhørende alle medlemmer av den menneskelige familie er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden." FN bygger altså sine erklæringer på en grunnleggende tanke om at frihet, rettferdighet og fred kun kan oppnås i verden hvis man anerkjenner "menneskets (dvs. alle menneskers) iboende verdighet", og at dette nødvendigvis måtte bety at alle mennesker må ha like rettigheter.

For at verden og samfunnet rundt oss skal ha en lysere framtid, er det altså ungdommens plikt å prøve å leve etter dette prinsippet. Han fyren du passerer på gata til og fra jobb - han med jord under neglene og ødelagte blodårer - han skal behandles med like stor verdighet som alle andre. For det trenger ikke å være noe ham og du, noe dem og oss. Følger vi prinsippet om at alle mennesker er av like stor verdi, finnes det kun vi og oss.

Så vær ikke redd, kjære ungdom, for å ta til orde mot urettferdigheten i samfunnet. Vi vet at et samfunn aldri kan bli noe Utopia, det ideelle samfunn finnes kun i teoriene. Men vi vet at vi kan gjøre endringer til det bedre. Det er verdt å jobbe for en bedre verden. Så la oss ikke preges for mye av fordommene i vårt samfunn. La oss holde fast ved et ungdommelig åpent sinn og et bankende hjerte, og aldri gi opp kampen mot urettferdigheten!


Karin


Diktet:   http://www.peacelink.nu/Dikt/Dikt_NordahlGrieg.html

Om organisasjonen Ungdom for human narkotikapolitikk

Ungdom for human narkotikapolitikk ble stiftet i 2010, men har ikke hatt noe form for aktivitet på lenge. Jeg heter Line, og jeg har fått med meg en dyktig og engasjert venninne som heter Karin. Det er vi som skriver denne bloggen. Det er fordi vi nå er i gang med å starte opp igjen UHN. Vi skal ha stiftelsesmøte denne høsten, og vi kommer til å arrangere noen møter og ideutvekslinger i Oslo før det også. Første møtet er satt 4. Juni, og hit er du hjertelig velkommen hvis du er under 26 år og engasjert i ruspolitikk. Vi trenger ideer til aktiviteter og hvordan vi ønsker å jobbe.

Formålet vårt som organisasjon er å jobbe for en human, rettferdig og skadereduserende ruspoltikk der ungdom får individuell tilpasset behandling heller enn å bli møtt med straff, stigmatisering og utfrysning.

Vi er klar over at det finnes lite info om UHN på nett. Det er fordi vi som tidligere nevnt så vidt har begynt. Vi trenger flere til å ta tak i noen årer, så vi blir veldig glad om du tar kontakt med oss! 

 -Line og Karin

 

Bildedryss #Soveprotest

Det ble en vellykket aksjon, som dere ser.

Takk til flinke mennesker!

Takk til alle som stilte opp på soveprotesten i Sofienbergparken på mandag!

- Karin og Line
Marihuanamarsjen 2013

"Alle dere vet jeg at representerer innmari mange hver for dere, for det er så mange i vårt samfunn som ikke tørr å gå i Marihuanamarsjen fordi de frykter stigmatisering og skam, så deres tilstedeværelse er veldig viktig! Takk skal dere ha!"

Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk holdt appell om hvorfor staten bør legalisere og ta kontrollen over cannabis så profitten ikke havner i lommen på kriminelle- og så vi kan få innført forsvarlig salg med aldersgrenser, varedeklerasjon og sunne restriksjoner.

Vi marsjerte gjennom Karl Johan med slagordet "Heller weed på Polet enn på ungdomsskole!"

 

BRAINSTORM-MØTE!

Vi skal ha møte 4. juni kl. 15.00 for å utvikle Ungdom for Human Narkotikapolitikk, og alle som har lyst er hjertelig velkommen til å delta! Øvre aldersgrense for å være med er 26.

Har du noen ideer til saker og aktiviteter som er aktuelle så sleng deg gjerne på, men hvis du ikke har mulighet til å komme på møtet blir vi også veldig glad for inspirasjon på mail!

Møtet skal holdes på FHN sitt kontor i Oslo. Det er på Arbeidersamfunnets Plass 1. (5. etg. I samme bygning som Sentrum Scene, inngang fra Torggata.) Ved Youngstorget.

 Klikk på bildet for å komme til arrangementet på Facebook! ;-)

Ha en fortsatt god pinsehelg folkens!

PS! Jeg håper jeg ser dere på overnattings-aksjonen i kveld/natt!

-Line

Les mer i arkivet » September 2013 » Juli 2013 » Mai 2013
hits